Cognitive Neuroscience

Fang Fang Professor Shihui Han Professor
Jian Li Professor Liang Li Professor
Sheng Li Professor Huan Luo Professor
Yuji Naya Professor Yanjie Su Professor
Kunlin Wei Professor Yanhong Wu Professor
Cong Yu Professor Hang Zhang Professor
Xiaolin Zhou Professor Lusha Zhu Professor
Yan Bao Associate Professor Haiyan Geng Associate Professor
JiongJiong Yang Associate Professor Yaxu Zhang Associate Professor
Lihan Chen Associate Professor Shuchang He Associate Professor
Lihua Mao Associate Professor Feng Shao Associate Professor
Tonggui Li Assistant Professor Jun-Yun Zhang Assistant Professor

Industrial & Economical Psychology

Lei Wang Professor Xiaofei Xie Professor
Changqin Lu Associate Professor Yubo Hou Associate Professor
Xiang Yao Associate Professor Yan Zhang Associate Professor
Zhiyong Zhang Associate Professor Jiajin Tong Assistant Professor

Clinical Psychology

Yiqun Gan Professor Mingyi Qian Professor
Dengfeng Wang Professor Li Yi Professor
Jie Zhong Associate Professor Yao Ping Assistant Professor
Chunli Yi Assistant Professor   

Developmental & Pedagogical Psychology

Yanjie Su Professor Li Yi Professor
Xiaolin Zhou Professor Xiangzhi Meng Associate Professor
Li Wang Associate Professor Ping Chen Assistant Professor
Xin Zhang Assistant Professor